Skocz do zawartości
Witam na forum Miasta i Gminy Ożarów - kliknij w link po więcej informacji ! ×

KWW MARCINA STAŃCZYKA - OŻARÓW NA NOWO


ozarow.INFO

Rekomendowane odpowiedzi

Oficjalny program kandydata na burmistrza - Marcina Stańczyka
źródło: - FB Marcin Stańczyk

- Opieka zdrowotna:

Cytat

Opieka zdrowotna - to bardzo ważny punkt programu KWW MARCINA STAŃCZYKA - OŻARÓW NA NOWO.
Mieszkańcy głośno wyrażają swoje zastrzeżenia, co do sposobu organizacji i funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Gminie Ożarów. Nasza służba zdrowia, to najważniejsze zadanie, którym zajmiemy się w nadchodzącej kadencji:

👉Nie będziemy w jakikolwiek sposób podejmować działań zmierzających do prywatyzacji ożarowskiego ośrodka zdrowia. Prywatyzacja, to zagrożenie dla dalszej działalności tej instytucji, poprzez możliwość przejęcia przez podmiot dzierżawiący tenże ośrodek pacjentów, którzy są główną wartością tej jednostki.
OŚRODEK ZDROWIA POZOSTANIE WE WŁADANIU GMINY OŻARÓW!
👉Pozyskamy nowych lekarzy pierwszego kontaktu. Istnieje możliwość rekrutacji lekarzy z zagranicy, doświadczonych i wykwalifikowanych. Gmina musi zabezpieczyć mieszkania i pracę dla współmałżonków w sytuacji, gdy nie będzie on lekarzem, tak aby związać ich z naszą gminą.
👉Uruchomimy program GRANTOWY dla młodych, kształcących się lekarzy, tak aby po studiach mogli pracować w naszej służbie zdrowia. Nawet, jeżeli będzie to zatrudnienie okresowe, dwa lub trzy lata.
👉Planujemy wymianę aparatury medycznej starszej niż 10 lat z wykorzystaniem środków unijnych oraz będziemy chcieli utworzyć Centrum Zdrowia 70+ na bazie istniejącej infrastruktury, wyposażenia i planowanego zatrudnienia kadry medycznej.
👉Utrzymamy i wzmocnimy dostępność poradni specjalistycznych w naszej służbie zdrowia, opartych o posiadany sprzęt i wyposażenie oraz pozyskanie specjalistów z kontraktami NFZ, którzy nieodpłatnie otrzymają możliwość prowadzenia praktyki w naszych ośrodkach zdrowia.
👉Zwiększanie dostępności to także umożliwienie korzystania z poradni i specjalistów w dogodnych dla mieszkańców godzinach - chcemy rozszerzyć te świadczenia na godziny popołudniowe i weekendowe.
👉Stworzymy programy profilaktyczno-zdrowotne, które będą odpowiadać na najważniejsze potrzeby i choroby cywilizacyjne z którymi borykają się nasi mieszkańcy. Programy rehabilitacji oraz inne potrzebne naszym mieszkańcom zostaną sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Ożarów.
👉Stworzymy programy szkoleniowe z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Seniora, Szkół Podstawowych oraz mieszkańców naszej gminy.
👉Zorganizujemy system elektronicznej rejestracji pacjentów, tak aby uniemożliwić dopisywanie lub zmianę kolejności osób zarejestrowanych do specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu.
👉Zadbam o miłą i profesjonalną obsługę naszych pacjentów, tak aby poczuli, ze służba zdrowia jest finansowana z ich podatków i są de facto jej pracodawcą.
👉Zatrudnimy menadżera, wyłonionego w konkursie, obeznanego z tematyką medyczną, kontraktacją usług medycznych, pozyskiwaniem środków unijnych oraz posiadającego doświadczenie w prowadzeniu jednostek służby zdrowia.
Wszelkie działania, jakie będziemy podejmować, jako grupa ludzi, której Państwo powierzycie sprawowanie mandatów radnych i burmistrza, podejmować będziemy po wsłuchaniu się w głos wyborców i po konsultacjach społecznych.

- Oświata:

Cytat

Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Stańczyka - Ożarów Na Nowo proponuje Państwu następujące działania w zakresie szeroko pojętej edukacji:

👍NIE DLA LIKWIDACJI, KTÓREJKOLWIEK ZE SZKÓŁ GMINNYCH‼
👍Wdrożenie OŻAROWSKIEGO BONU SZKOLNEGO dla rodziców dzieci w wieku 6 -9 lat (zerówka oraz pierwszy etap edukacyjny) w kwocie minimum 500 PLN/mc., co spowoduje przyciągniecie dzieci do naszego systemu szkół podstawowych. Bon przysługiwałby rodzicom, którzy płacą podatki w Gminie Ożarów oraz ich dziecko uczęszczać będzie do szkół lub przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Ożarów.
👍Uruchomienie kompleksowego programu wspierania edukacji i rozwoju dzieci oraz młodzieży z terenu Gminy Ożarów. Program obejmował będzie zarówno wsparcie finansowe poprzez przyznawanie grantów, stypendiów czy nagród dla szczególne uzdolnionych uczniów jak i wsparcie socjalne.
👍Uruchomienie szkolnictwa ogólnokształcącego i policealnego dla osób dorosłych w gminnych szkołach w celu umożliwienia osobom pełnoletnim wejścia w system edukacji i uzupełniania wykształcenia na poziomie średnim. Gminne szkolnictwo średnie może funkcjonować w istniejącej infrastrukturze edukacyjnej z wykorzystaniem wykształcenia i doświadczania zawodowego naszych nauczycieli szkół gminnych oraz  bazy dydaktycznej ożarowskich szkół podstawowych.
👍Uruchomienie oddziału szkoły muzycznej w naszym mieście poprzez nawiązanie współpracy z istniejącymi szkołami, wygospodarowanie środków budżetowych oraz zabezpieczenie pomieszczeń w budynkach gminnych. Zatrudnienie szkoleniowców oraz przygotowanych dydaktycznie muzyków w celu rozwoju zainteresowań naszych mieszkańców w zakresie muzyki.
👍Wsparcie finansowe oświaty poprzez szersze wykorzystanie środków unijnych w edukacji, zarówno na szczeblu przedszkolnym, szkoły podstawowej jak i gminnych szkół średnich. Organizacja konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, które podejmować będą działania zgodne z gminną polityką oświatową promującą: ekologię, zdrowy tryb życia, integrację międzypokoleniową czy rozwój edukacji obywatelskiej.
👍Wyasygnujemy dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia i poprawy zdawalności egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych, tak aby zwiększyć szanse edukacyjne naszych dzieci i młodzieży. Zwiększymy ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym finansowanych ze środków unijnych lub budżetowych.
👍Uruchomimy programy wymiany językowej oraz praktyk zawodowych zagranicznych dla młodzieży licealnej oraz młodzieży szkół podstawowych. Finansowanie zapewni program europejski ERASMUS+.
👍Zapewnimy wsparcie psychiatryczne i psychologiczne młodzieży, rodzicom i ich dzieciom, na poziomie gminy podpisując porozumienia z jednostkami specjalizującymi się w tego typu profilaktyce i opiece medycznej.
👍Zorganizujemy na bazie MGOK oraz naszych ożarowskich szkół podstawowych zajęcia taneczne zatrudniając wykwalifikowanych instruktorów. Rodzice i ich pociechy muszą mieć możliwość skorzystania z tego typu zajęć na miejscu, w naszym mieście.
Wszelkie działania w edukacji podejmować będziemy na zasadzie porozumienia, współpracy, rozmowy i doświadczeń zawodowych nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz przepisów prawa.
OŚWIATA NA NOWO‼

- Gospodarka:

Cytat

Przedstawiam, Państwu propozycje zmian gospodarczych niezbędnych dla rozwoju naszej gminy.
Budżet, to nie tylko wydatki, to także, a może przede wszystkim dochody. Dochody budżetowe, to wpływy z podatków płaconych przez naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Wsparcie rozwoju gospodarczego naszej gminy, to wsparcie przede wszystkim przedsiębiorców, bo to oni głównie, tworzą miejsca pracy.
Utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy będzie najważniejsze dla rozwoju Gminy Ożarów.

👉Doprowadzimy do uruchomienia Strefy Ekonomicznej na terenach planowanych pod jej utworzenie. Przygotujemy infrastrukturę drogową, energetyczną i komunalną w omawianym obszarze. Aktywne będziemy poszukiwać inwestorów z branż produkcyjnych, zanim strefa powstanie, tak aby po jej utworzeniu szybko została zagospodarowana. Zastosujemy ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców w powiązaniu z tworzeniem przez nich miejsc pracy dla naszych mieszkańców.
👉Przy pomocy zasobów własnych uruchomimy budowę bloków wielomieszkaniowych, komunalnych z przeznaczeniem dla osób o niskich dochodach – młodych małżeństw z dziećmi, samotnych osób starszych czy naszych mieszkańców znajdujących się w sytuacjach trudnych życiowo. Ustalimy jasne i czytelne kryteria przyznawania mieszkań komunalnych. Powołamy komisje w celu oceny sytuacji życiowej osób/osoby wnioskującej o przydział mieszkania komunalnego.
👉Przeprowadzimy restrukturyzację  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie. Zlikwidujemy PSZOK jako spółkę z o.o. i włączymy ją w strukturę ZGKiM, w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania obu instytucji (ograniczenie kosztów zarządzania). Dofinansujemy ze środków budżetowych i pozabudżetowych ZGKiM w sprzęt i wyposażenie niezbędne do poszerzenia zakresu działalności, tak aby własnym sumptem wykonywać prace budowlane i remontowe majątku gminy, w celu obniżenia kosztów tychże. Zwiększymy zatrudnienie o wykwalifikowane osoby, które pracować będą przy budowach i remontach obiektów gminnych.
👉Wdrożymy budowę bloków komunalnych wielomieszkaniowych oraz dróg  betonowych z wykorzystaniem zasobów ZGKiM. Wykupimy  lub pozyskamy innymi formami prawnymi niezamieszkane domy w miejscowościach naszej gminy i przeprowadzimy ich adaptację na mieszkania komunalne dla naszych mieszkańców. Takie działanie może ożywić małe miejscowości oraz zwiększyć nabory w lokalnych szkołach podstawowych.
👉Zorganizujemy wsparcie  przedsiębiorców poprzez powołanie Rady Biznesu, która będzie opiniować wszelkie uchwały Rady Gminy związane z lokalnym prawem gospodarczym. Rada biznesu powinna reprezentować zarówno działalności jednoosobowe, małe jak i dużych przedsiębiorców. Obniżymy podatki lokalne dla małych i średnich przedsiębiorców, tak aby wesprzeć ich rozwój i tworzenie miejsc pracy. To głównie przedsiębiorcy są i będą motorem rozwoju gospodarczego miasta i gminy, a urząd ma silnie wspierać ich działania.
👉Wzmocnimy i rozwiniemy współpracę z dużymi podmiotami gospodarczymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrożymy współorganizację imprez kulturalnych, wspólne wsparcie inicjatyw społecznych oraz budowę infrastruktury betonowej promującej produkt lokalny – CEMENT.
👉Wdrożymy budowę wszelkich zaległych dróg lokalnych, z wykorzystaniem środków zewnętrznych i budżetowych, w tym dojazdowych do pól i miejsc użytkowanych gospodarczo przez rolników i przedsiębiorców. Budowa dróg będzie prowadzona  w technologii betonowej z wykorzystaniem własnych zasobów. Zakupimy linię do produkcji betonu i zainstalujemy ją w ZGKiM. Zakpimy przemysłową kruszarkę, tak aby łatwo utylizować gruz i odpady betonowe celem ich dalszego wykorzystania. Wdrożymy program sprzątania opuszczonych i zaniedbanych nieruchomości, tak aby pozostawione rudery rozebrać i zutylizować z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
👉Wprowadzimy program: ZIELONY OŻARÓW NA NOWO, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli uzyskać nieodpłatnie sadzonki polskich, rodzimych roślin i krzewów, które następnie będą mogli wykorzystać do nasadzeń. Wykonamy zbiorniki wodne w miejscowościach, które będą technicznie to umożliwiały, np. Śmiłów, Wyszmontów, czy Ożarów (woda z kopalni). Zbiorniki zostaną zagospodarowane rekreacyjnie dla potrzeb wędkarstwa i wypoczynku.
👉Uruchomimy jednostki świadczące usługi społeczne: DPSy, domy dziecka lub inne działalności, tak aby wykorzystać środki centralnego budżetu państwa na ich funkcjonowanie. Pozwoli to utworzyć miejsca pracy finansowane ze źródeł zewnętrznych poza budżetem naszej gminy. Wykorzystamy w tym celu nie zagospodarowane nieruchomości położone w miejscowościach naszej gminy, np. budynek po mleczarni w Lasocinie. Ma to na celu ożywienie poszczególnych miejscowości i organizowanie miejsc pracy blisko mieszkańców, w ich sąsiedztwie, aby ograniczyć koszty dojazdu do pracy.

- Społeczeństwo:

Cytat

Nasi mieszkańcy i ich potrzeby są w centrum naszego zainteresowania. Oto otwarty zbiór naszych propozycji w odpowiedzi na zgłaszane przez Was potrzeby‼

👉Uruchomimy Punkt Wsparcia Inicjatyw Społecznych, który będzie zapewniał obsługę prawną, księgową i organizacyjną wszystkim organizacjom pozarządowym oraz oddolnym inicjatywom społecznym. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, Straże OSP, Stowarzyszenia, Fundacje oraz grupy międzysąsiedzkie, które podejmować będą działania na rzecz rozwoju naszej gminy czy lokalnej społeczności otrzymają wsparcie ze strony Gminy Ożarów. Zatrudnione w tej komórce zostaną osoby, które poprowadzą księgowość organizacji, zapewnią obsługę prawną czy wspomogą w pozyskiwaniu i rozliczeniu funduszy zewnętrznych – grantów, dotacji, subwencji.
👉Zapewnimy finansowanie działalności sportowej Klubu ALIT. Pozyskamy sponsora strategicznego lub wzmocnimy współpracę z firmami obecnie finansującymi nasz klub. Ze środków budżetowych oraz pozabudżetowych zapewnimy finansowanie dodatkowych zajęć sportowych dla naszej młodzieży. Doposażymy budynek Klubu Alit w niezbędne wyposażenie do rozwoju siłowego zawodników i młodzieży. Sprzęt nieodpłatnie dostępny będzie dla naszej młodzieży. Przeprowadzimy niezbędne remonty i usprawnienia infrastruktury sportowej, odciążając klub Alit.
👉Wprowadzimy budżet obywatelski o którym decydować będą mieszkańcy z podziałem w naszym mieście na trzy odrębne strefy: Osiedle Wschód, Osiedle Wzgórze oraz tzw. „Stary Ożarów”.  Taki podział zniweluje nierówną konkurencję pomiędzy różnymi obszarami miasta.  Chcemy, aby to mieszkańcy wykazali inicjatywę i wskazali najpilniejsze potrzeby do realizacji.
👉Uruchomimy Klub Malucha, który stanowił będzie przygotowanie do uczęszczania maluszków do żłobka lub przedszkola. Młodzi rodzice  będą mogli wraz z dziećmi spędzać czas w wydzielonych pomieszczeniach. Dzieci nabywać będą umiejętności społecznych, a rodzice w tym czasie będą mogli odpocząć i wspólnie wymienić doświadczenia. Klub powstanie i finansowany będzie ze środków zewnętrznych lub budżetowych.
👉Ożarów jako miasto nie posiada miejsca wspólnej wielopokoleniowej integracji. Rynek utracił swe funkcje targowe i nie jest miejscem integrującym poszczególne części miasta. Brak jest miejsca wspierającego integrację oraz zapewniającego wspólne spędzanie wolnego czasu w naszym mieście. Przebudujemy, po konsultacjach społecznych część osiedla Wzgórze, organizując place zabaw oraz miejsca rekreacji: park linowy, miejsce na lodowisko, grilla, altanki, tężnie oraz pumptrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tak aby młodzież miała miejsce do spędzania wolnego czasu, a miasto odzyskało miejsce na organizację imprez plenerowych.
👉Dofinansujemy Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, tak aby w okresie letnim, był w stanie organizować koncerty skierowane do różnej publiczności. Poczynając od muzyki disco-polo, poprzez muzykę folkową, lokalną do muzyki klasycznej włącznie. Każdy ma znaleźć coś dla siebie, aby wspólne podatki zapewniały dostęp do kultury na różnym poziomie, każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi gminy. Dofinansujemy organizację zajęć dodatkowych dla młodzieży i osób w wieku do lat 60 z zakresu nauki gry na instrumentach, robotyki, zajęć artystycznych, programowania oraz zajęć wskazanych przez mieszkańców.
👉Utrzymamy i rozwiniemy wsparcie naszych seniorów, poprzez organizację wycieczek, spotkań z artystami oraz współpracę z innymi organizacjami społecznymi. Seniorzy otrzymają możliwość korzystania z taniego wyżywienia współfinansowanego przez gminę. Obsługą zajmą się organizacje pozarządowe, tak aby budżet gminy był obciążony w minimalnym stopniu. Uruchomimy tzw. „Lodówkę dobra”, gdzie będzie można przekazać nieodpłatnie nadwyżki żywności, a osoby potrzebujące będą nieodpłatnie mogły z tej żywności skorzystać. Na wzór inicjatywy Ś. P. dr Grigora Szaginiana, wprowadzimy program „zawieś zupę”, dzięki któremu będzie można zakupić zupę, otrzymać paragon, nie odebrać jej, a skorzystać z tego posiłku będzie mogła osoba potrzebująca.
👉Wzmocnimy i usprawnimy zarządzanie czystością w naszym mieście. Ulice zostaną posprzątane, a okolice dróg wyczyszczone z krzaków i zarośli. Zapewnimy miejsce dla osiedli Wschód i Wzgórze do wyprowadzania zwierząt domowych – wydzielony, ogrodzony teren wraz z koszami na odchody zwierzęce. Kosze zainstalowane zostaną również na terenie naszych osiedli. Wesprzemy inicjatywy mieszkańców zmierzające do wsparcia i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie naszej gminy. Zapewnimy większe środki na kastrację, sterylizację i czipowanie zwierząt bezdomnych z terenu naszej gminy. Zorganizujemy punkt tymczasowego pobytu zwierząt, który wspierał będzie szybkie adopcje bezdomnych zwierząt.
👉Pozyskamy środki zewnętrzne lub nawiążemy współpracę z firmami oferującymi bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób z naszej gminy. Szkolenia dostosowane zostaną do lokalnego lub regionalnego  rynku pracy, tak aby nasz mieszkaniec odniósł z nich rzeczywistą korzyść i mógł dzięki nim otrzymać pracę. W tym celu, także,  w naszych szkołach podstawowych uruchomimy w porozumieniu z powiatem szkolnictwo policealne oraz ogólnokształcące dla dorosłych.
👉Przywrócimy na stronie gminy rubrykę: „Pytania do burmistrza” i rozszerzymy ją o „Pytania do radnych”. Jako mieszkańcy musimy mieć możliwość rozmowy publicznej i rozwiązywania problemów poprzez dyskusję i wspólne wypracowywanie rozstrzygnięć.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.